Swiss Water Decaf:

Scroll down for the English version!

 

Het bedrijf achter Swiss Water Process is Canadees - verrassend genoeg niet Zwitsers.
De technologie is echter wel in Zwitserland ontwikkeld.
Koffie die cafeïnevrij is gemaakt door het Swiss Water Process is anders omdat de technologie geen enkel chemisch middel gebruikt om cafeïne uit de bonen te extraheren. Het cafeïnevrije proces is gebaseerd op osmose en oplosbaarheidseigenschappen van koffiebonen.

Eerst creëert men een vloeistof genaamd Green Coffee Extract door een partij groene koffiebonen in een tank met heet water te weken.
Het water verwijdert cafeïnemoleculen, maar ook goede smaakoliën en andere oplosbare componenten.
Daarna gaat het water door een koolstoffilter. Deze filter heeft een specifieke porositeit waardoor alleen de cafeïnemoleculen overblijven.
Het resultaat is een smaakvolle en cafeïnevrije vloeistof - superverzadigd met oplosbare koffie - aan de ene kant en smaakloze, cafeïnevrije groene koffiebonen aan de andere kant.
Deze partij bonen is nutteloos en wordt weggegooid. Wat overblijft is het Green Coffee Extract (GCE). Met dit extract kan de echte cafeïnevrijheid beginnen!

Vervolgens wordt een verse partij groene koffiebonen gedrenkt in deze GCE.
Omdat het al volledig verzadigd is met oplosbare koffie (smaakmoleculen en oliën), haalt het GCE geen smaak uit de nieuwe partij bonen.
Het verwijdert alleen de cafeïnemoleculen uit de bonen. Het Green Coffee Extract bevat nu de cafeïne uit de bonen.
De koolstoffilters in het systeem vangen en houden de cafeïnemoleculen in de vloeistof vast.
De filters vernieuwen de GCE, die nu ook volledig vrij is van cafeïne.
Het GCE stroomt daarna terug in de koffie-batch om nog meer cafeïne te extraheren. Dit proces wordt continu herhaald totdat de bonen 99,9% cafeïnevrij zijn. Het hele proces duurt 8 tot 10 uur.

Aangezien het Swiss Water Process geen chemicaliën gebruikt voor het cafeïnevrij maken van de bonen, heeft deze cafeïnevrije koffie een (H)eerlijke certificering.
Hierdoor weet je zeker, dat je kwaliteitskoffie drinkt!

Swiss Water Decaf (Englisch):

The company behind Swiss Water Process is Canadian – not Swiss, surprisingly.

The technology itself pioneered in Switzerland though.

Coffees decaffeinated through the Swiss Water Process are different in that the technology does not use any kind of chemical agent to extract caffeine from the beans.

The decaffeination process relies on osmosis and solubility characteristics of coffee beans.

First, they created a liquid called Green Coffee Extract.
They obtained this by soaking a batch of green coffee beans in a tank of hot water. The water takes out caffeine molecules, but also good flavour oils and other soluble components. A carbon filter then filters this water.
Due to the porosity of the filter, it only traps caffeine molecules.
The result of this is a flavourful and caffeine-free liquid, super-saturated with coffee solubles on one side, and flavourless, caffeine-free green coffee beans on the other side.
This batch of beans is useless and is discarded. What remains is the Green Coffee Extract (GCE). With this extract, the real decaffeination can begin!

Next, a fresh batch of green coffee beans is soaked in this GCE.
Because it is already completely saturated with coffee solubles (flavour molecules and oils), the GCE does not extract any flavour from the new batch of beans. It will only remove the caffeine molecules. The GCE now contains the caffeine from the beans.
The carbon filters in the system trap and retain the caffeine molecules in the liquid. These filters refresh the GCE, which is now free from caffeine as well.
It flows back into the batch of coffee to extract more caffeine. This GCE flows continuously until the beans are 99.9% caffeine-free. The entire process takes 8 tot 10 hours.

Since the Swiss Water Process does not use any chemicals for decaffeination, this type of decaf coffees can have Honest  certification.
This assures you even more that you are drinking quality coffee.