Mestreechter Koffie

Maastricht Koffie

Maastricht Coffee

Mademoiselle Sjanèt .
Stoer en krachtig aon de boetekant méh un hèrtsje vaan goud.
Vãöl body öm te knoevele
en te duije.
Leefdevol, un luisterend oer veur unne lach en un traon.  Zjus wie euze Mestreechter koffie.

Puur genéte. 

Mademoiselle Sjanèt.
Stoer en krachtig aan de buitenkant maar een hartje van goud. 
Veel body om te knuffelen en te aaien. 
Liefdevol, een luisterend oor voor een lach en een traan. 
Net als onze Maastrichtse koffie.

Puur genieten.

 

Mademoiselle Sjanet.
Tough and powerful on the outside but a heart of gold.
Lots of body to cuddle and pet.
Loving, a listening ear for a laugh and a tear.
Just like our Maastricht coffee.


Pure enjoyment.